Manja slova Veća slova RSSDirektorati u Ministarstvu

 
 
 
 

Lj.J.

MPA

 

Zoran Pažin, ministar pravde

 Saša Matić

BIOGRAFIJA

Ime i prezime: Zoran  Pažin
Rođen: 29. avgust 1966. godine u Šibeniku

Obrazovanje:
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Položio pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde RCG u Podgorici.

Usavršavanje u struci:
-    National Center for State Courts, Williamsburg, Wirginia, USA ( court managment and administrative of courts)
-    Bazični trening za medijatore (Okružno sodišče Ljubljana)
-    Napredni trening za medijatore (Save the Children UK)
-    Trening za trenere u oblasti medijacije (Republika Slovenija, EU)
-    Bazična obuka iz transakcione analize (Save the Children UK)

Profesionalno iskustvo:
-    Pravničko iskustvo sticao radeći kao sudijski pripravnik i stručni saradnik u Osnovnom sudu u Danilovgradu i Osnovnom sudu u Pljevljima.
-    Izabran za sudiju Osnovnog suda u Podgorici 2000.godine.
-    2002/2003 obavljao dužnost predsjednika Građanskog odjeljenja u Osnovnom sudu u Podgorici
-    2002/2003 obavljao dužnost zamjenika predsjednika Osnovnog suda u Podgorici
-    2001/2003 član Upravnog odbora Udruženja sudija Crne Gore
-    2003/2004 sekretar Udruženja sudija Crne Gore
-    2004/2009 predsjednik Osnovnog suda u Podgorici
-    Od 2007.godine član Upravnog odbora Centra za posredovanje Crne Gore
-    Od 2005. godine medijator
-    Od 2006.godine trener medijatora
-    Predavač u Centru za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija Crne Gore
-   Predavač u „Školi ljudskih prava“ i „Školi demokratije“ Centra za građansko obrazovanje u Podgorici
-    Predavač i saradnik Centra za demokratiju i ljudska prava-Podgorica i AIRE Centra iz Londona, kao i mnogih drugih nacionalnih i međunarodnih organizacija, čiji je cilj afirmacija vladavine prava, jačanje nezavisnosti i     nepristrasnosti pravosuđa, podizanje nivoa pravne svijesti građana i promocija etičkih principa i pravde, kao izvora prava
-    Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava od 2009/2015 godine
-    Zamjenik člana Venecijanske komisije od 2010.godine
-   Član Nadzornog odbora za ljudska prava Savjeta Evrope (CDDH) od 2012.godine
-   Od 2015. godine ministar pravde

Civilno društvo:
-    Od 2008.- 2012. potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore

Rad na izradi zakona i učešće u projektima međunarodnih organizacija:
Angažovan kao ekspert Ministarstva pravde Crne Gore:
-    Zakon o edukaciji  u pravosudnim organima
-    Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
-    Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
-    Sudski poslovnik
-    Strategija reforme pravosuđa u Crnoj Gori 2008-2012

Angažovan od strane Vrhovnog suda Crne Gore kao član radnih grupa za iniciranje izmjena zakona:
-    Zakon o sudovima
-    Zakon o izvršnom postupku
-   Zakon o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija

Angažovan kao ekspert  na projektima UNDP:
-    Uporedna analiza Zakona o oružju RCG-usklađenost sa evropskom regulativom, 2009

Angažovan kao ekspert na projektima podrške reformi pravosuđa u Crnoj Gori od strane  OSCE Misije u Crnoj Gori:

-    Komparativna analiza pravnog okvira za borbu protiv organizovanog kriminala u odnosu na krivično djelo trgovine ljudima, 2008
-    Finansijska istraga u kontekstu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala“, 2009
-    Vodič za novinare kroz krivični postupak, 2007 i 2011
-    Direktiva za Upravu policije za postupanje u slučajevima prijavljivanja korupcije
-    Učestalost i opravdanost određivanja pritvora,2013
-    Izvještaj o monitoringu izvršnih postupaka u Crnoj Gori,2013
-    Izvještaj o monitoring suđenja u parničnim postupcima u Crnoj Gori,2013
-    Istraživanje stava građana o medijaciji,2013

Angažovan kao ekspert Svijetske banke- IFC:
-    Priručnik za obuku medijatora, 2009

Angažovan kao ekspert AIRE Centre – London u izradi publikacija:
-    Princip javnosti u radu sudova u Crnoj Gori i praksi Evropskog suda za ljudska prava, 2012
-  Poslovna sposobnost osoba sa intelektualnim invaliditetom u crnogorskom zakonodavstvu i međunarodnoj praksi, 2012
-    Pravo na privatnost u crnogorskom zakonodavstvu i evropskoj praksi, 2012
-    Priručnik za pravnike praktičare: pravo na porodični život, 2013
-    Konfiskacija i upravljanje imovinskom koristi stečenom izvršenjem krivičnih djela, 2013
-    Zabrana diskriminacije: propisi i praksa u Crnoj Gori, 2013
-    Pravo na privatni i porodični život i sloboda izražavanja, 2014
-    Jačanje primjene Evropske konvencije za ljudska prava na nacionalnom nivou

Angažovan od strane Asocijacije mladih novinara Crne Gore:
-    Vodič kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Objavljene knjige i stručni radovi:
-    Pravo ličnosti na slobodu i sigurnost i evropsko konvencijsko pritvorsko pravo, 2013
-    Građansko pravni aspekt zaštite prava ličnosti i sloboda medija, 2014
-    „Načelo javnosti kao atribut pravičnosti“, 2005, u „21 priča o demokratiji“, Podgorica: Centar za građansko obrazovanje,str.63-72
-    „Zakon o oružju RCG: usklađenost sa evropskom regulativom“, 2009, Beograd: SEESAC
-    „Finansijska istraga u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala“,2010,  u: Pravni zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu, Podgorica: Udruženje pravnika Crne Gore. 1-2/2010, str. 87-116
-    „Prilog za razmišljanje o racionalnijem i efikasnijem pravosuđu“, 2003, Podgorica: Centar za obuku sudija Republike Crne Gore

Uređivanje publikacija:
-    „Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava I“, 2009, Podgorica: Vlada Crne Gore
-    „Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava II“, 2011, Vlada Crne Gore
-    „Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava III“, 2012. – porodično pravo-pravo djeteta“